Wettelijke informaties

SPARKOH! SCRL / CVBA
Rue de Mons 3
7080 Frameries (Belgique)
BTW BE (0)462 311 896 – bedrijfsnummer: 0462 311 896

T +32 (0)65 61 21 60
F +32 (0)65 61 21 99
E-mail: hello@sparkoh.be

Verkoopvoorwaarden

Toepassing van de algemene verkoopvoorwarden

De overeenkomsten tussen partijen worden volledig en uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die met de klant worden overeengekomen niettegenstaande om het even welke andere andersluidende bepaling die voorkomt op om het even welk document dat van de klant afkomstig is.

Individuele bezoekers 

 1. Individuele tarieven
 • Kind van 0 tot 3 jaar: gratis
 • Kind van 4 tot 18 jaar: 15 euro
 • Volwassene ouder dan 18 jaar: 25 euro
 • Volwassene PBM : 14 euro
 • Senior : 17 euros
 • Gehandicapte kinderen (van 4 tot 18 jaar): 9 euro
 • Leraar : 10€

Prijzen inclusief BTW.

 1. Ticketverkoop

U kan uw tickets rechtstreeks aan de kassa kopen of online op de website van SPARKOH!.
De toegang tot de site bij ticketverkoop aan de kassa kan worden geweigerd als het door SPARKOH! gespecificeerde maximale aantal toegelaten personen voor die dag is bereikt.

2.2.1 Online verkoop

De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte persoonsgegevens van alle personen die SPARKOH! bezoeken. SPARKOH! is niet aansprakelijk voor problemen bij de verkoop van tickets als de koper niet de juiste gegevens heeft verstrekt.

De afgedrukte tickets moeten leesbaar zijn. SPARKOH! behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren als de afgedrukte tickets onleesbaar zijn. Het is ook mogelijk om uw ticket op een smartphone te laten scannen.

Gekochte tickets hebben een geldigheidsdatum die door de koper wordt bepaald op het moment van de online aankoop. Deze tickets zijn niet geldig voor bezoeken op een andere datum dan de vermelde datum.

Online gekochte tickets mogen niet worden doorverkocht of overgedragen aan derden. Ze mogen niet worden gebruikt voor promoties of wedstrijden zonder voorafgaande toestemming van SPARKOH!.

2.2.2 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht in geval van overeenkomsten op afstand, dat wordt vastgesteld in artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, is niet van toepassing. SPARKOH! verwijst naar art. VI.53, 12°van het Wetboek van economisch recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor […] de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). Online Tickets vallen onder de categorie vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53, 12°van het Wetboek van economisch recht.

2.2.3 Inhoud van de aankoop

Het aan de koper verkochte ticket geeft hem toegang tot het basisaanbod:

 • Tentoonstellingen
 • Film
 • Buitenruimtes
 • Speelruimtes

Tijdens de schoolvakanties in “Fédération Wallonie-Bruxelles” (de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie) worden ook gratis begeleide activiteiten aangeboden. De toegang tot deze activiteiten is beperkt en kan niet aan elke bezoeker worden gegarandeerd.

2.2. Abonnementen

De abonnementen zijn slechts geldig voor individuele bezoeken.
De abonnementen zijn niet geldig wanneer de abonnee deel uitmaakt van een groep.

 • Prijs van een kinderabonnement (van 4 tot 18 jaar): 30 euro
 • Prijs van een volwassenenabonnement (ouder dan 18 jaar): 42.5 euro

Abonnementen kunnen aan de kassa of online worden gekocht. Bij aankoop van een abonnement aan het einde van een bezoek wordt het bedrag van de dagtickets afgetrokken van de prijs van het abonnement.

Gebruiksvoorwarden van een E-ticket

Het ticket is onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van SPARKOH!, Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk (CVBA), gelegen rue de Mons 3 te 7080 Frameries (ondernemingsnr. 0462 311 896, BTW BE 462 311 896), e-mail: hello@sparkoh.be, evenals aan de volgende bijzondere voorwaarden die u heeft aanvaard vóór de aankoop van het ticket:

 1. Afdrukken en gebruik van uw e-ticket

Het toegangsticket voor SPARKOH! moet het worden gescand aan de kassa en worden gepresenteerd in een gedrukte versie of in een mobiele versie (smartphone). De toegang van SPARKOH! is onderworpen aan de controle van de geldigheid van uw ticket. U moet controleren of de informatie die vermeld staat op het ticket en de streepjescode goed leesbaar zijn. SPARKOH! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor anomalieën die zich kunnen voordoen bij het bestellen, verwerken of afdrukken van SPARKOH! ticket of als gevolg van nalatigheid in het geval van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van het ticket. In het geval dat hoger genoemde regels niet worden nageleefd, zal dit ticket als ongeldig worden beschouwd.

 1. Levering van uw e-ticket

Uw e-ticket wordt u gratis geleverd, uitsluitend via e-mail en in geen geval per post. Het is dus zeer belangrijk u ervan te verzekeren dat u over een goed-werkende printer beschikt vóór uw aankoop. Uw e-ticket wordt geleverd zodra uw betaling is verricht. Heeft u uw e-ticket nog niet per e-mail ontvangen binnen een termijn van 24 uur na uw betaling? Heeft u uw spam-map gecontroleerd? Is uw e-mail postvak niet te vol? Uw e-ticket is ook beschikbaar op uw ruimte “my account” https://sparkoh.tickeasy.com/fr-FR/accueil. Indien het probleem blijft voortduren, neem dan contact met ons op per telefoon op + 32 (0)65 61 21 60. Wij stellen alles in het werk om uw probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

 1. Geldende tarieven

Er kan een e-ticket worden aangekocht voor volwassenen (ouder dan 18 jaar), kinderen (4 tot 18 jaar). De geldende tarieven worden vermeld in onze website. SPARKOH! behoudt zich het recht voor promotietarieven toe te passen voor e-tickets, het hele jaar door en voor ongeacht welke duur. Het promotietarief wordt dan duidelijk vermeld in de rubriek “online tickets”.

Het is niet mogelijk e-tickets te kopen voor een groepsbezoek (die moet gebeuren via een speciale reservering voor groepen).

 1. Factuur

Wilt u een factuur ontvangen? Stuur een email naar comptabilite@sparkoh.be. Onze dienst boekhouding zal u dan zo snel mogelijk via post of e-mail een factuur sturen.

SCHOLEN

 1. Tarief voor scholen

Onder “schoolgroep” verstaat SPARKOH! een groep samengesteld uit leerlingen begeleid door leerkrachten die SPARKOH! enkel tijdens de week en tijdens het Belgische schooljaar bezoeken. Buiten de Belgische schoolperiodes verzekert SPARKOH! de begeleiding van het schoolaanbod binnen de mate van zijn mogelijkheden. Indien het schoolaanbod niet kan worden aangeboden, wordt het vervangen door het jongerengroepaanbod.

1.1 Dag in SPARKOH!
 • Toegepast tarief: 8 euro per leerling
 • De toegang voor de leerkrachten en begeleiders is gratis (gratis voor één leerkrachten per 8 kinderen) met de verplichting van een begeleider per activiteitensubgroep.
1.2 Eendagsprojecten

“TelePass” voor S1>S6 : 25 euro per leerling (min. 12 en max. 20 leerlingen). Begeleiders gratis (max. 2 per groep).

Jeugd- en seniorengroepen/gemengde groepen

 1. Jongerengroepstarief

Onder de “jongerengroep” verstaat SPARKOH! een groep samengesteld uit jongeren tot 18 jaar die deel uitmaken van een gestructureerde organisatie (bijvoorbeeld speelpleinen, vakantiescholen, scouts, enzovoort)

 • Toegepast tarief: 8 euro voor kinderen.
 • 1 gratis begeleider per 8 kinderen
 1. Groepstarief (volwassenen, senior of gemengd)

Onder een groep verstaat SPARKOH! een groep die minstens 20 personen telt en die is samengesteld uit senioren of volwassenen of die gemengd is samengesteld (senioren, volwassenen, kinderen) van een gestructureerde organisatie.

 • Het tarief bedraagt 17 euro per volwassene en 12 euro per kind van 4 tot 18 jaar. Jonger dan 3 jaar: gratis (gratis tarief voor een begeleider van een groep van 20 betalende personen).
 1. Speciale tarieven

SPARKOH! biedt speciale voorwaarden voor bepaalde categorieën publiek die kunnen worden geraadpleegd om de internetsite www.sparkoh.be.

Reserveringen voor klas-, jeugd- en seniorengroepen/gemengde groepen

 1. Hoe en wanneer moet men reserveren?

Reserveren is verplicht om te genieten van een bijzondere dienstverlening bovenop een bezoek: hetzij een maaltijd, hetzij een begeleiding (animatie, geleid bezoek, …).

De reservering kan telefonisch (+ 32 (0)65 61 21 60), per fax (065/61 21 99), per mail (hello@sparkoh.be) of per post (rue de Mons 3 te 7080 Frameries) gebeuren. Vanaf het moment dat de reservering geregistreerd is, creëert SPARKOH! een bezoekoptie. Een bevestigingsformulier wordt naar de klant gestuurd.

Zodra u dit formulier ontvangen heeft, beschikt u over een termijn van 14 kalenderdagen om de optie hetzij te bevestigen, hetzij uw reserveringsaanvraag te annuleren.

Dit document moet ingevuld en ondertekend worden en per fax of per post naar het Pass teruggestuurd worden om de optie te bevestigen. Zonder bevestiging binnen 15 dagen na de registratie van de reservering behoudt het Pass zich het recht voor om zijn optierecht uit te oefenen.

Een reservering binnen 15 dagen voor het bezoek blijft mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheden van SPARKOH!.

Deze dienstverleningen worden aanvaard volgens de capaciteiten van SPARKOH!.

 1. Reservering van een animatie

De uren van de animatie worden bevestigd op de dag van bezoek bij het onthaal van de groep.
In geval van vertraging van de groep op het punt van de afspraak, is SPARKOH! niet verplicht om de animatie uit te stellen.
Indien het aantal deelnemers lager is dan het bevestigde aantal behoudt SPARKOH! zich het recht voor om het gereserveerde animatieprogramma aan te passen.
Indien het aantal deelnemers groter is dan het bevestigde aantal kan SPARKOH! de begeleiding van de bijkomende deelnemers niet garanderen.

Een maximum van twee begeleiders zal toegestaan worden om elke groep te volgen in hun activiteiten.

 1. Maaltijden

Een cafetaria staat ter beschikking van de klanten en de maaltijden zijn betaalbaar ter plaatse.
Het is mogelijk om maaltijden te reserveren.
Het aantal gereserveerde maaltijden dient minstens 7 werkdagen voor de datum van het bezoek schriftelijk meegedeeld te worden.

Annulering

Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend (per brief, fax of e-mail), waarbij de datum van het poststempel, de fax of de e-mail als bewijs geldt.

Na ontvangst van het voor akkoord ondertekend reserveringsformulier 14 kalenderdagen na de optiedatum, rekent SPARKOH! 20 euro administratieve kosten aan in geval van annulatie van uw bezoek.

Na ontvangst van het voor akkoord ondertekend reserveringsformulier 14 kalenderdagen na de optiedatum, kan SPARKOH! 30% van de kosten van het bezoek aanrekenen vermeerderd met 20 euro administratieve kosten in geval van annulatie tijdens de 15 dagen voorafgaand aan uw bezoek.

Indien de personen die gereserveerd hebben niet opdagen op de dag van het bezoek, kan SPARKOH! 70% procent van de kosten van het bezoek, vermeerderd met 20 euro administratiekosten aanrekenen.

SPARKOH! behoudt zich het recht voor om elke uitzonderlijke omstandigheid die de annulering zonder kosten rechtvaardigt te aanvaarden of niet.

Elke maaltijd besteld en geannuleerd binnen 7 dagen na de datum van het bezoek zal worden gefactureerd aan de klant.

Wordt elke bestelde maaltijd die minder dan 7 dagen voor de datum van het bezoek wordt geannuleerd, aan de klant aangerekend.

Betalings modaliteiten

 1. Betaling op factuur

Onze facturen zijn contant betaalbaar op ons hoofdkantoor. Onverminderd alle andere schadevergoedingen en interesten, zal elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, automatisch en kosteloos aanleiding geven tot een aanmaning, zodat de betaling binnen een termijn van 14 dagen kan worden geregulariseerd. De eerste aanmaning vermeldt: 1) het openstaande bedrag en het bedrag van de schadevergoeding dat zal worden geëist als de openstaande schuld niet binnen de termijn van 14 dagen wordt betaald; 2) de naam, de bedrijfsnaam en het ondernemingsnummer van het bedrijf van de schudeiser; 3) een beschrijving van het product dat het onderwerp uitmaakt van de schuld en de datum waarop de schuld opeisbaar is geworden; 4) de termijn waarbinnen de schuld moet worden vereffend voordat de schadevergoeding kan worden geëist (14 dagen). Als er geen betaling wordt verricht binnen de termijn van 14 dagen na bovengenoemde aanmaning, wordt er vertragingsrente tegen de wettelijke rentevoet in rekening gebracht vanaf de dag nadat voornoemde aanmaning werd verzonden. Deze interest wordt berekend op het nog te betalen bedrag, en/of; 2° een forfaitaire schadevergoeding van 15% bij wijze van schadevergoeding, voor zover dit bedrag het verschuldigde bedrag niet overschrijdt: a) 20 euro als het uitstaande bedrag kleiner is dan of gelijk is aan 150 euro ; b) 30 euro verhoogd met 10% van de uitstaande schuld voor het deel tussen 150,01 en 500 euro als de uitstaande schuld tussen 150,01 en 500 euro bedraagt; c) 65 euro verhoogd met 5% van de uitstaande schuld voor het deel hoger dan 500 euro, tot een 3, rue de Mons, 7080 Frameries, Belgique / T +32 65 61 21 60 / F +32 65 61 21 99 / E hello@sparkoh.be TVA BE0462 311 896 / Belfius Banque / IBAN BE44 0682 2094 8445 / BIC-SWIFT GKCCBEBB maximum van 2.000 euro als de uitstaande schuld hoger is dan 500 euro.
Laattijdig betaalde sommen worden eerst in mindering gebracht op de kosten en rente en vervolgens op de hoofdsom.
Bij gebrek aan reactie, kan SPARKOH de tussenkomst van een erkend incassobureau vragen.
De betalingen moeten op het Belfius bankrekeningnummer BE44 0682 2094 8445 – BIC/SWIFT : GKCCBEBB gestorten worden (gebruik de overschrijving met gestructureerde mededeling die aan de factuur is gehecht).

 1. Betaling aan de kaartjesbalie

De groepsverantwoordelijke betaalt de gereserveerde toegangskaartjes en animaties aan de kaartjesbalie. De aanvaarde betalingsmiddelen zijn: contant, bankkaarten (Bancontact, Proton, Maestro) en kredietkaarten (Visa, MasterCard). Een enkele betaling voor de volledige groep wordt aanvaard. Scholen worden verzocht om het geld van de klassen te verzamelen voor de aankomst aan de kassa.
In geval van betaling per cheque zijn de bankkosten voor de rekening van de klant.

 1. Aansprakelijkheid na de openingsuren

SPARKOH! sluit zijn deuren om 16 uur op schooldagen en om 18 uur in de weekends dat het geopend is, en elke dag van de schoolvakanties. Alle bezoekers moeten de lokalen uiterlijk op het sluitingsuur verlaten hebben. Als bepaalde bezoekers, in strijd met hun verplichting, ter plaatse zouden blijven zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SPARKOH!, kan SPARKOH! niet aansprakelijk gesteld worden, om welke reden ook, in het geval van schade veroorzaakt na sluitingstijd, ook niet in het geval van slechte werking van het materiaal dat zich op de site bevindt. De persoon die ter plaatse gebleven is na de sluiting, en die dus in overtreding is wat zijn verplichting betreft om de site te verlaten, verklaart zich als enige verantwoordelijk en ontheft SPARKOH! van alle gevolgen die verband houden met de sluiting van de site en de afwezigheid van ieder toezicht.

Raadpleeg ons Privacycharter

Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

SPARKOH! verbindt zich ertoe in het kader van de opgedragen taken het beroepsgeheim in acht te nemen en blijk te geven van waardigheid, integriteit en discretie.

De persoonsgegevens die verzameld worden voor het uitvoeren van de diensten die in de algemene voorwaarden genoemd worden, wordt behandeld conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de Europese wetgeving en in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening 2016/679, de ‘ AVG ‘).

Deze gegevens worden uitsluitend bewaard voor specifieke acties die verband houden met de taken die aan SPARKOH! opgedragen werden en worden in geen geval aan derden doorgegeven voor marketingdoeleinden.

De Klant beschikt over de mogelijkheid :

 • om op eenvoudig verzoek en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing;
 • om gratis toegang te krijgen tot de gegevens die door de dienstverlener over de Klant worden bewaard en eventuele onvolledige, onnauwkeurige of niet-relevante gegevens te laten corrigeren;
 • om voor ernstige en gegronde redenen bezwaar te maken tegen het feit dat de gegevens verwerkt worden;
 • om te eisen dat de doorgestuurde gegevens verwijderd worden.

Voor meer informatie over hoe SPARKOH persoonsgegevens verwerkt, kan de klant het privacybeleid op onze website raadplegen: https://sparkoh.be/nl/privacy-charter/

Alle vragen met betrekking tot het bovenstaande dienen per brief te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van SPARKOH! (Rue de Mons 3 in 7080 Frameries)  of via e-mail naar het volgende adres: privacy@sparkoh.be

SPARKOH! kan persoonlijke informatie aan derden doorgeven op verzoek van een autoriteit die wettelijk gemachtigd is tot een dergelijk verzoek. SPARKOH! kan deze informatie ook doorgeven als dit te goeder trouw vereist wordt om te voldoen aan wetten en regelgeving en om zijn rechten en bezittingen te beschermen en te verdedigen.

 1. De verwerking van uw persoonsgegevens

Wij respecteren de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens: Informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens

Uw betalingen worden verwerkt door de vennootschap Ingenico, een vennootschap die technische oplossingen aanbiedt voor online betalingen in de sectoren van de e-commerce en met name de MoTo. Ingenico is de interface tussen aankopers, banken, handelaars en consumenten, belast met de verwerking van hun online betalingen. De vennootschap Ogone neemt maatregelen om uw gegevens te beschermen en elke misbruik ervan te voorkomen: https://ingenico.com/en

In geval van geschillen, is de bevoegdheid toegewezen aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Bergen.

Videobewakingscamera’s

Er zijn videobewakingscamera’s geïnstalleerd op de site, namelijk op het parkeerterrein en in de gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Het gehele systeem bestaat uit 64 vaste binnen- en buitencamera’s.

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en bewaard gedurende minimaal 15 dagen en maximaal 30 dagen (afhankelijk van de camera).

Voor technische vragen, kunt u contact opnemen met Boris Vandystadt, boris.vandystadt@sparkoh.be

U kunt uw verzoek tot verwijdering van gegevens richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van SPARKOH! per e-mail (adres: privacy@sparkoh.be) of op het volgende adres : SPARKOH! scrl, rue de Mons 3 te 7080 FRAMERIES.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

SPARKOH! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van de onmogelijkheid van gebruik of toegang, noch voor enig verlies veroorzaakt door informatie op deze server, en dit ongeacht de oorsprong van de schade.
SPARKOH! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de interpretatie en/of het gebruik van de informatie beschikbaar op deze server.

 1. Vermelding van rechten

De teksten en de grafische elementen, hun presentatie en de wijze waarop ze op de site zijn samengevoegd, alsook de video- en geluidsproducties en in het algemeen alle documenten op deze site, zijn het exclusieve eigendom van SPARKOH!
Ze maken werken uit die als zodanig beschermd zijn door de wetten van alle gebieden ter wereld, alsook door internationale verdragen. De naam “Le Parc d’aventures scientifiques -SPARKOH! en zijn logo zijn beschermde merknamen.

 1. Gebruikslicentie

Door deze site of een van zijn onderdelen te raadplegen, aanvaardt u een licentie toegekend door SPARKOH! tegen de hieronder bepaalde voorwaarden.

Artikel 1

Krachtens de onderhavige licentie worden de volgende rechten exclusief toegekend:

– een privé, individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de inhoud van de site en diens onderdelen.
– een reproductierecht voor opslag, voor weergave op één enkel beeldscherm en reproductie, in één exemplaar, voor back-up of afdruk op papier.

Artikel 2

Het is uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de site en/of een van diens onderdelen geheel of gedeeltelijk te vertonen en/of te reproduceren, en meer in het bijzonder:

het gebruik voor commerciële doeleinden,
het gebruik van een van de onderdelen van de site in een netwerkomgeving,
het kopiëren van de sleutelwoorden die op deze pagina worden gebruikt om naar een andere site te verwijzen en zo te concurreren met SPARKOH!
het aanbrengen van koppelingen op ongeoorloofde sites (met racistische, pornografische… inhoud) die verwijzen naar de site van SPARKOH!
de voorstelling (via links) van een pagina van deze website in een kader dat niet aan SPARKOH! toebehoort, en de inlassing (via links) van een aan SPARKOH! toebehorende afbeelding op een pagina die niet aan SPARKOH! toebehoort.
het herhaaldelijk en systematisch afhalen van (onbeschermde) onderdelen van de site met schade voor SPARKOH! tot gevolg.
SPARKOH! behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.
SPARKOH! behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.
Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in deze voorwaarden, zijn voorbehouden aan SPARKOH!

Laatste wijziging van de verkoopvoorwaarden : 25 Oktober 2023