Het PASS hanteert een beleid van naleving en goed bestuur op het vlak van de beveiliging van persoonsgegevens.

Dit betekent dat het PASS in overeenstemming met Verordening (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) de technische en organisationele maatregelen treft om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking, om een passend beveiligingsniveau te garanderen, gelet op de risico’s die aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens zijn verbonden. Hierbij wordt rekening gehouden met de meest recente technische mogelijkheden en de kosten van uitvoering ervan.

Raadpleeg voor meer informatie het Privacy Charter van het Pass.