Privacy Charter

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens

SPARKOH!
Rue de Mons 3
7080 Frameries (België)
Hierna « SPARKOH!» genoemd

Tel. + 32 (0)65 61 21 60
Fax +32 (0) 65 61 21 99
E-mail: hello@sparkoh.be

SPARKOH! is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer: 0462 311 896 – BTW: BE 462 311 896
SPARKOH! is een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk naar Belgische recht.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Het respect van uw privéleven is een prioriteit voor SPARKOH!

Wij zijn ons bewust van en hebben aandacht voor uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop de gegevens en informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw namen, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres … (uw Gegevens) die u opgeeft aan SPARKOH! worden verwerkt.

De persoonsgegevens die u aan ons levert worden slechts bewaard na uw uitdrukkelijk akkoord, medegedeeld in de gevallen en volgens de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

Dit “Privacycharter” legt uit hoe wij uw gegevens gebruiken en welke maatregelen wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid te waarborgen.

Wij hebben uitsluitend toegang tot de gegevens die u ons uit eigen wil verschaft, door het creëren van een klantenaccount, door ons een formulier te sturen of in te vullen, door u in te schrijven om de newsletter te ontvangen en/of in geval van wedstrijden of deelname aan onze enquêtes.

Bepaalde gegevens moeten verplicht worden doorgegeven, andere zijn optioneel.

Uw gegevens worden ingezameld en verwerkt overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving, hoofdzakelijk de Belgische Wet van 30.07.2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Reglement (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De doeleinden van de gegevensverwerking

SPARKOH! verzamelt en behandelt uw gegevens enkel voor specifieke en beperkte doeleinden, met als doel :

  • het beheer van onze relatie met u en de communicatie om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten: wij verzamelen en gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten en evenementen;
  • het uitvoeren van interne statistische enquêtes en marktstudies: bijvoorbeeld om uw interesses, smaak te evalueren en/of de ontwikkeling van onze activiteiten en onze communicatiestrategie beter af te stemmen;
  • Het beheer van onze relatie met de deelnemers aan wedstrijden georganiseerd door SPARKOH! en/of met andere geïnteresseerden in onze newsletters en andere publicaties.

Inzamelen van gegevens 

1. Navigatie op onze website

Bij het surfen op onze website verzamelen wij uw IP-adressen, dit voor het doel van statistiek betreffende het gebruik van onze website. Er wordt echter geen enkele link gemaakt tussen uw IP-adres of enige andere persoonsgegevens waardoor u zou kunnen worden geïdentificeerd.

2. Gegevens ingezameld in het kader van e-commerce

Wanneer u uw tickets online koopt, wordt u gevraagd om u in te schrijven en ons persoonlijke informatie te geven zoals uw naam, voornaam en e-mailadres, postadres. Deze informatie is nuttig voor de verwerking van uw online aankoop (opsturen van uw e-tickets, aankoopbevestiging, annulatie). Deze gegevens worden niet bewaard voor andere doeleinden, zoals direct marketing. Zij worden niet opgeslagen, op welke dragers dan ook, voor commerciële doeleinden, noch aan derden doorgegeven.

Bij uw inschrijving wordt u voorgesteld u in te schrijven voor onze newsletter. In dat kader heeft u de mogelijkheid uw interesses op te geven, zodat wij u de informatie kunnen leveren die u het meest zal interesseren.

Indien u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend om onze newsletter te ontvangen door uw belangstelling aan te vinken, worden de persoonsgegevens die u heeft gegeven bij uw inschrijving opgeslagen in onze databanken. U ontvangt dan informatie betreffende onze activiteiten en evenementen via e-mail of via de post. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Vraag het ons gewoon per mail (adres: hello@sparkoh.be) of per post op het adres: SPARKOH! scrl, rue de Mons 3 te 7080 FRAMERIES.

3. Gegevens ingezameld in het kader van uw reservering van een bezoek aan SPARKOH!

Bij uw reservering van een bezoek aan SPARKOH!, per telefoon, e-mail, fax, post of via het online formulier op onze website “Reservatievraag voor een bezoek met een groep” / “Reservatievraaag voor een bezoek met een klas“, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie te verstrekken zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en postadres. Deze informatie is nuttig voor de verwerking van uw reserveringsdossier en het goede verloop van uw bezoek. Deze gegevens worden niet bewaard voor andere doeleinden, zoals direct marketing, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zij worden niet opgeslagen, op welke dragers dan ook, voor commerciële doeleinden, noch aan derden doorgegeven.

4. Gegevens ingezameld bij uw inschrijving voor onze newsletter

Bij de inschrijving voor onze newsletter op onze website, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie te geven zoals uw naam, voornaam en e-mailadres. U wordt ook gevraagd uw interesses op te geven, zodat wij u de informatie kunnen leveren die u het meest zal interesseren. De persoonsgegevens die u heeft gegeven bij uw inschrijving worden in dat geval opgeslagen in onze databanken. U ontvangt dan informatie betreffende onze activiteiten en evenementen via e-mail. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

5. Gegevens ingezameld tijdens uw deelname aan tevredenheidsenquêtes en wedstrijden.

Bij uw bezoek aan SPARKOH!, heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan onze tevredenheidsenquêtes en/of wedstrijden, hetzij rechtstreeks in ons museum via een papieren formulier of een interactieve zuil, hetzij na ontvangst van enquêtes en/of wedstrijden per e-mail (ingeval u ons hiervoor uw e-mailadres heeft verstrekt, met uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming).

Bij deelname aan deze enquêtes of wedstrijden, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie te geven zoals uw aanspreking, naam, voornaam, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Persoonlijke informatie is nuttig om de winnaars van de wedstrijd in te lichten en te reageren op uw eventuele opmerkingen bij uw deelname aan tevredenheidsenquêtes.

In het geval van deelname aan een wedstrijd, worden uw gegevens vernietigd aan het einde van de wedstrijd. Als u uw mening wilt achterlaten via onze tevredenheidsonderzoeken, worden uw gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

6. Bewaartijd van uw gegevens

SPARKOH!bewaart uw gegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijze nodig is voor de betreffende doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en voor een periode van maximaal drie jaar.

SPARKOH! bewaart uw gegevens slechts zolang u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

7. Doorgeven van uw gegevens

Uw gegevens mogen worden doorgegeven aan personen die optreden in onze naam en voor onze rekening (en zij worden dus niet als derden beschouwd), met het oog op de verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor zij werden ingezameld.

SPARKOH! vergewist zich ervan dat zijn toeleveranciers een hoog veiligheidsniveau verzekeren voor het beheer en de bescherming van de gegevens.

8. Recht op inzage, rectificatie en verzet

Overeenkomstig de Wet van 30.07.2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening “RGPD”, heeft u het recht uw gegevens in te zien, ze aan te passen of te verbeteren.

Hiervoor kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens van SPARKOH! contacteren per e-mail (adres: privacy@sparkoh.be) of op het volgende adres: SPARKOH! scrl, rue de Mons 3 te 7080 FRAMERIES.

In het geval dat u geen informatie, mededelingen, aanbiedingen, newsletters of communicatie van SPARKOH! meer wenst te ontvangen, kunt u dat te allen tijde laten weten per mail.

U kunt uw verzoek ook schriftelijk richten aan het volgende adres: SPARKOH! scrl, rue de Mons 3 te 7080 FRAMERIES.

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot onze werknemers en onderaannemers die deze nodig hebben en die strikte vertrouwelijkheidsnormen naleven bij de verwerking van uw gegevens.

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de online ingezamelde gegevens te garanderen, hebben wij de hoogste veiligheidsnormen ingesteld en werken wij enkel met onderaannemers die deze ook toepassen. Ondanks onze pogingen om een betrouwbare website te creëren, herinneren we u eraan dat het internet geen perfect veilige omgeving is.

SPARKOH!neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid en biedt geen garantie voor de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending via internet.

Wij raden ouders en wettelijke voogden aan minderjarigen te begeleiden wanneer zij navigeren op websites om elk risico op het verzenden van persoonlijke gegevens zonder geldige toestemming te vermijden.

10. Overdracht aan derden

Wij zullen nimmer uw gegevens verkopen of verlenen aan bedrijven of personen die geen deel uitmaken van SPARKOH!. Wij behandelen uw gegevens als strikt vertrouwelijk.

Wij maken bij gelegenheid een beroep op externe tussenpersonen. Wij kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op financiële tussenpersonen om uw betalingen te vergemakkelijken (voor de online aankoop van tickets bijvoorbeeld).

Dit brengt met name met zich mee dat voor sommige taken of studies uw gegevens tijdelijk aan derden doorgegeven worden als wij niet over de middelen beschikken om zelf deze taken uit te voeren. In dit geval zorgen wij er systematisch voor dat uw gegevens vertrouwelijk en op contractbasis beschermd worden.

11. Verzending van uw gegevens naar het buitenland

SPARKOH! verzendt uw gegevens nooit buiten de Europese Unie, naar een land dat geen afdoend niveau van bescherming verzekert van gegevens in de zin van de Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens  en van het Reglement (UE) van het Europees Parlement.

Indien dit toch het geval zou zijn, verbindt SPARKOH! zich ertoe de nodige maatregelen te nemen (contractuele garantie) om ervoor te zorgen dat de verwerking in het buitenland gebeurt met voldoende en doeltreffende bescherming van uw gegevens.

12. Videobewakingscamera’s

Er zijn videobewakingscamera’s geïnstalleerd op de site, namelijk op het parkeerterrein en in de gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Het gehele systeem bestaat uit 64 vaste binnen- en buitencamera’s.

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en bewaard gedurende minimaal 15 dagen en maximaal 30 dagen (afhankelijk van de camera).

Voor technische vragen, kunt u contact opnemen met Jean-François Stuer, stuer@sparkoh.be.

U kunt uw verzoek tot verwijdering van gegevens richten aan SPARKOH! per e-mail (adres: privacy@sparkoh.be) of op het volgende adres : SPARKOH! scrl, rue de Mons 3 te 7080 FRAMERIES.

Gebruik van cookies 

SPARKOH! gebruikt cookies. “Cookies” zijn kleine bestanden uitgaand van een webserver die u raadpleegt en die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. In dit geval onthouden de cookies uw voorkeuren waardoor u daarna sneller op de site komt en uw bezoeken gemakkelijker worden.

De bewaartermijn van deze gegevens op uw computer is beperkt tot 1 jaar.

Wanneer u verbinding maakt met een site, worden bepaalde gegevens automatisch doorgegeven aan de site door de navigatiesoftware die wordt gebruikt door de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het IP-adres (een nummer waarmee een computer op het net kan worden geïdentificeerd), de merken en de versies van de browser evenals het besturingssysteem en de laatst bezochte webpagina. Het doel hiervan is de verbetering van de kwaliteit van onze sites en de diensten aangeboden op deze sites. De aldus verzamelde informatie is anoniem en u kunt er niet door worden geïdentificeerd.

Wanneer u onze website bezoekt, krijgt u een bericht over cookies. Dit houdt in dat u uw toestemming geeft om cookies op uw apparaat op te slaan (computer, tablet, smartphone enz.). Indien u niet wenst dat een website cookies op uw computer opslaat, kunt u uw browser zo instellen.

Wij maken geen gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen die u kunnen identificeren (buiten voor uw online aankoop).

Wij zullen nooit wachtwoorden of informatie betreffende uw bankgegevens opslaan.

Hieronder vindt u de cookies die wij gebruiken en wat het doel ervan is:

  • sCookieSecurity – Doel: Informatie waarmee een verbonden gebruiker geïdentificeerd kan worden.
  • PHPSESSID – Doel: Identificatie van de sessie op de server
  • bInvoice – Doel: Slaat bij de aankoopprocedure op dat de gebruiker een factuur heeft gevraagd.
  • noMobileRedirect – Doel: Maakt het voor een gebruiker met een mobiele telefoon mogelijk om de desktopversie van de site te gebruiken.
  • __utma, __utmb, __utmz en __utmc – Doel: Cookies gegenereerd door Google Analyticcs – Aanvullende informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

De functionele cookies zijn in sommige gevallen strikt noodzakelijk om op de websites te surfen en van alle functionaliteiten gebruik te kunnen maken.

De functionele cookies bieden u met name toegang tot onze website en alle functionaliteiten zoals de weergave van de beelden en van de vensters.

De reclamecookies worden door andere ondernemingen geplaatst om uw interesses te bepalen door middel van de bekeken of gekochte producten op onze website en de reclameaanbieding die u op de website of daarbuiten wordt geadresseerd af te stemmen.

De analytische cookies geven ons de mogelijkheid om statistieken uit te voeren over onze website zoals de gemiddelde bezoekduur of de meest bezochte pagina’s om altijd beter aan uw verwachtingen te beantwoorden.

SPARKOH! gebruikt toepassingen van sociale netwerken om inhoud van onze website te delen naar de sociale netwerken toe. De cookies kunnen van de sociale netwerken komen en opgeslagen worden via onze website door de sociale netwerken wanneer u op netwerkknoppen klikt zoals “Facebook”, “WhatsApp”, “Instagram”, “Pinterest”, “Google +” enz.

Het sociale netwerk kan u identificeren door middel van de toepassingsknop als u die tijdens uw bezoek gebruikt of als u die niet gebruikt maar dat uw account op het desbetreffende sociale netwerk aangemeld is. Indien u dit niet wenst, moet u uw account op de sociale netwerken uitloggen alvorens onze website te bezoeken.

Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en het “beleid inzake cookies en bescherming van persoonsgegevens” van deze sociale netwerken aandachtig te lezen om alle informatie te hebben over deze cookies en uw keuzes te maken bij deze sociale netwerken door uw accounts bij elk van de sociale netwerken in te stellen.

SPARKOH! is in geen geval verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonsgegevens door deze sociale netwerken via de toepassingsknoppen die u aanvaardt door uw bezoek op onze website voort te zetten zonder u op de sociale netwerken af te melden.

U kunt ervoor kiezen om de cookies uit te schakelen door uw browser in te stellen. Het is echter mogelijk dat u sommige delen van onze website niet meer kunt gebruiken zonder cookies.

Indien u uw toestemming voor het gebruik van reclamecookies, analytische cookies of cookies afkomstig van de sociale netwerken wenst in te trekken, bezoek de volgende website: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Hypertextlinks naar andere websites 

Onze site kan hypertextlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd, noch gecontroleerd door SPARKOH!

SPARKOH! kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de praktijken inzake gegevensbescherming van de derden die deze sites beheren en die kunnen verschillen van de onze.

Aanpassing van het privacycharter

Wij behouden ons het recht voor onderhavig Privacycharter te wijzigen teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer of om het aan te passen aan onze praktijk.

Wij verzoeken u daarom dit charter regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen worden gedownload op onze website, met geactualiseerde datum onder de laatste paragraaf.

Wij brengen geen enkele wijziging aan die het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gegarandeerd in onderhavig Privacycharter, zou verminderen, zonder uw voorafgaande toestemming.

Contact met SPARKOH!

Voor alle aanvullende informatie met betrekking tot dit Privacycharter, of als u ons aanbevelingen of opmerkingen wilt doorgeven over de manier waarop we de kwaliteit ervan kunnen verbeteren, kunt u zich richten tot hello@sparkoh.be (e-mailadres).

 

Laatste wijziging van het privacy charter : 23 september 2021