Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens

SPARKOH!
Rue de Mons 3
7080 Frameries (België)
Hierna « SPARKOH!» genoemd

Tel. + 32 (0)65 61 21 60
Fax +32 (0) 65 61 21 99
E-mail: hello@sparkoh.be

SPARKOH! is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer: 0462 311 896 – BTW: BE 462 311 896
SPARKOH! is een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk naar Belgische recht.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Het respect van uw privéleven is een prioriteit voor SPARKOH!

Wij zijn ons bewust van en hebben aandacht voor uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop de gegevens en informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw namen, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres … (uw Gegevens) die u opgeeft aan SPARKOH! worden verwerkt.

De persoonsgegevens die u aan ons levert worden slechts bewaard na uw uitdrukkelijk akkoord, medegedeeld in de gevallen en volgens de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

Dit “Privacycharter” legt uit hoe wij uw gegevens gebruiken en welke maatregelen wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid te waarborgen.

Wij hebben uitsluitend toegang tot de gegevens die u ons uit eigen wil verschaft, door het creëren van een klantenaccount, door ons een formulier te sturen of in te vullen, door u in te schrijven om de newsletter te ontvangen en/of in geval van wedstrijden of deelname aan onze enquêtes.

Bepaalde gegevens moeten verplicht worden doorgegeven, andere zijn optioneel.

Uw gegevens worden ingezameld en verwerkt overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving, hoofdzakelijk de Belgische Wet van 30.07.2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Reglement (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De doeleinden van de gegevensverwerking

SPARKOH! verzamelt en behandelt uw gegevens enkel voor specifieke en beperkte doeleinden, met als doel :

 • het beheer van onze relatie met u en de communicatie om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten: wij verzamelen en gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten en evenementen; het afronden van een bestelling en/of reservering, van een contactopname, enz.
 • het uitvoeren van interne statistische enquêtes en marktstudies: bijvoorbeeld om uw interesses, smaak te evalueren en/of de ontwikkeling van onze activiteiten en onze communicatiestrategie beter af te stemmen;
 • Het beheer van onze relatie met de deelnemers aan wedstrijden georganiseerd door SPARKOH! en/of met andere geïnteresseerden in onze newsletters en andere publicaties.

Inzamelen van gegevens 

1. Navigatie op onze website

Bij het surfen op onze website verzamelen wij uw IP-adressen, dit voor het doel van statistiek betreffende het gebruik van onze website. Er wordt echter geen enkele link gemaakt tussen uw IP-adres of enige andere persoonsgegevens waardoor u zou kunnen worden geïdentificeerd.

2. Gegevens ingezameld in het kader van e-commerce

Wanneer u uw tickets online koopt, wordt u gevraagd om u in te schrijven en ons persoonlijke informatie te geven zoals uw naam, voornaam en e-mailadres, postadres. Deze informatie is nuttig voor de verwerking van uw online aankoop (opsturen van uw e-tickets, aankoopbevestiging, annulatie). Deze gegevens worden niet bewaard voor andere doeleinden, zoals direct marketing. Zij worden niet opgeslagen, op welke dragers dan ook, voor commerciële doeleinden, noch aan derden doorgegeven.

Bij uw inschrijving wordt u voorgesteld u in te schrijven voor onze newsletter. In dat kader heeft u de mogelijkheid uw interesses op te geven, zodat wij u de informatie kunnen leveren die u het meest zal interesseren.

Indien u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend om onze newsletter te ontvangen door uw belangstelling aan te vinken, worden de persoonsgegevens die u heeft gegeven bij uw inschrijving opgeslagen in onze databanken. U ontvangt dan informatie betreffende onze activiteiten en evenementen via e-mail of via de post. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Vraag het ons gewoon per mail (adres: hello@sparkoh.be) of per post op het adres: SPARKOH! scrl, rue de Mons 3 te 7080 FRAMERIES.

3. Gegevens ingezameld in het kader van uw reservering van een bezoek aan SPARKOH!

Bij uw reservering van een bezoek aan SPARKOH!, per telefoon, e-mail, fax, post of via het online formulier op onze website “Reservatievraag voor een bezoek met een groep” / “Reservatievraaag voor een bezoek met een klas“, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie te verstrekken zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en postadres. Deze informatie is nuttig voor de verwerking van uw reserveringsdossier en het goede verloop van uw bezoek. Deze gegevens worden bewaard voor andere doeleinden, zoals direct marketing. Zij worden niet opgeslagen, op welke dragers dan ook, voor commerciële doeleinden, noch aan derden doorgegeven.

4. Gegevens ingezameld bij uw inschrijving voor onze newsletter

Bij de inschrijving voor onze newsletter op onze website, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie te geven zoals uw naam, voornaam en e-mailadres. U wordt ook gevraagd uw interesses op te geven, zodat wij u de informatie kunnen leveren die u het meest zal interesseren. De persoonsgegevens die u heeft gegeven bij uw inschrijving worden in dat geval opgeslagen in onze databanken. U ontvangt dan informatie betreffende onze activiteiten en evenementen via e-mail. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing en statistische doeleinden.

5. Gegevens ingezameld tijdens uw deelname aan tevredenheidsenquêtes en wedstrijden.

Bij uw bezoek aan SPARKOH!, heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan onze tevredenheidsenquêtes en/of wedstrijden, hetzij rechtstreeks in ons museum via een papieren formulier of een interactieve zuil, hetzij na ontvangst van enquêtes en/of wedstrijden per e-mail (ingeval u ons hiervoor uw e-mailadres heeft verstrekt, met uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming).

Bij deelname aan deze enquêtes of wedstrijden, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie te geven zoals uw aanspreking, naam, voornaam, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Persoonlijke informatie is nuttig om de winnaars van de wedstrijd in te lichten en te reageren op uw eventuele opmerkingen bij uw deelname aan tevredenheidsenquêtes.

Als u aan een wedstrijd deelneemt, worden uw gegevens 60 dagen na afloop van de wedstrijd vernietigd. Als u uw mening wilt achterlaten via onze tevredenheidsonderzoeken, worden uw gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard tijden 3 jaar, dan worden ze geanonimiseerd.

6. Bewaartijd van uw gegevens

SPARKOH!bewaart uw gegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijze nodig is voor de betreffende doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en voor een periode van maximaal 10 jaar (indien gefactureerd).

SPARKOH! bewaart uw gegevens slechts zolang u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

7. Doorgeven van uw gegevens

Uw gegevens mogen worden doorgegeven aan personen die optreden in onze naam en voor onze rekening (en zij worden dus niet als derden beschouwd), met het oog op de verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor zij werden ingezameld.

SPARKOH! vergewist zich ervan dat zijn toeleveranciers een hoog veiligheidsniveau verzekeren voor het beheer en de bescherming van de gegevens.

8. Recht op inzage, rectificatie en verzet

In de AVG worden 6 gevallen genoemd waarin verwerking van persoonsgegevens is toegestaan, namelijk:

 • de persoon wiens gegevens zullen worden verwerkt, geeft daarvoor toestemming. De betrokkene heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 7, lid 3, van de AVG). Verrichtingen uitgevoerd op basis van een vóór de intrekking op geldige wijze gegeven toestemming, blijven evenwel rechtmatig;
 • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk:
 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • voor de naleving van een wettelijke verplichting;
 • om de vitale belangen van een persoon te beschermen;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag;
 • voor een gerechtvaardigd belang.
 1. Uw rechten

Aangezien SPARKOH! uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u als betrokkene ook rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens (AVG HOOFDSTUK III – Rechten van de betrokkene). Hier vindt u welke rechten u heeft met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen bij SPARKOH! 

 1. a) Recht van inzage

Als betrokkene hebt u het recht om te weten of SPARKOH! al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt en zo ja, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of de criteria om die termijn te bepalen;
 • het bestaan van het recht op wissing of rectificatie van de persoonsgegevens, alsmede het recht deze verwerking te beperken of tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • $de bron van de gegevens (in geval van indirecte verzameling);
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Als betrokkene heeft u het recht om kosteloos een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens die SPARKOH! verwerkt. Als u extra exemplaren aanvraagt, kan SPARKOH! een redelijke vergoeding vragen die niet hoger is dan de administratieve kosten van die kopieën.

 1. b) Recht op rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten “corrigeren” als ze onjuist zijn.

 1. c) Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om uw gegevens te wissen als de opslagtermijn is verstreken.

We wissen alle gegevens automatisch binnen het semester dat volgt op de wettelijke opslagtermijn.

 1. d) Recht van bezwaar tegen de verwerking

De wetgeving voorziet in een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien we gegevens verwerken buiten het kader van onze wettelijke verplichtingen, kunt u daar bezwaar tegen maken.

 1. e) Recht op portabiliteit

Indien we de gegevens die u ons heeft verstrekt aan een derde moeten overdragen, zullen we het recht op portabiliteit naleven.

U kunt deze rechten te allen tijde als volgt uitoefenen:

 1. Tijdens de openingsuren aan de receptie van het park, gevestigd te Rue de Mons 3, 7080 Frameries.

Als u naar de receptie komt, zullen we uw verzoek behandelen nadat het juiste document is ingevuld, en zullen we binnen 4 weken passende actie ondernemen met betrekking tot uw verzoek.

Uw verzoek zal ook worden doorgestuurd naar onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

 1. Digitaal

Via het e-mailadres privacy@sparkoh.be. We verbinden ons ertoe al uw vragen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken te beantwoorden. Verzoeken om inzage ontvangen we het liefst via e-mail. De afgifte van documenten, rectificatie, beperking of wissing van persoonsgegevens kan echter alleen geschieden na verificatie van uw identiteit. We werken aan een waterdichte digitale procedure.

Uw verzoek zal ook worden doorgestuurd naar onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

 1. Per brief

Aanvragen kunnen per gewone brief of per aangetekende brief worden verzonden naar

SPARKOH!
Rue de Mons 3
7080 Frameries

We behandelen uw brief en verbinden ons ertoe uw verzoek binnen vier weken na ontvangst te verwerken. Uw verzoek zal ook worden doorgestuurd naar onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

 1. Per telefoon/fax

Aanvragen kunnen niet per telefoon of fax behandeld worden.

 1. Onze verplichtingen
 2. a) Verwerkingsverantwoordelijke

SPARKOH! is de verwerkingsverantwoordelijke.
De gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

SPARKOH!
Rue de Mons 3
7080 Frameries
E-mail: privacy@sparkoh.be

 1. b) Risicobeperking

Omdat SPARKOH! de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus neemt, werd vóór de verwerking een grondige analyse uitgevoerd (via goedgekeurde procedures) om het potentiële risico op verlies, diefstal of fouten tot een strikt minimum te beperken.

 1. c) Vertrouwelijkheid

SPARKOH! en haar medewerkers zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht, en zonder uw uitdrukkelijke toestemming of wettelijke basis, zullen uw gegevens niet worden doorgegeven aan andere organisaties, familieleden of kennissen die niet betrokken zijn.

 1. d) De opslag van uw gegevens

SPARKOH! bewaart uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houdt zich aan de wettelijke opslagtermijnen. Deze termijn is van toepassing op al uw persoonsgegevens. Gegevens die niet langer nodig zijn voor andere verwerkingsactiviteiten van SPARKOH! zullen ook worden verwijderd.

 1. e) Gegevenslekken

Sinds de AVG op 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn we verplicht om gegevenslekken te melden. Afhankelijk van het potentiële risico, neemt SPARKOH! alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. We streven er altijd naar dit risico tot een minimum te beperken.

Indien zich toch een ernstige gebeurtenis voordoet met betrekking tot uw persoonsgegevens (een gegevenslek), brengen we de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen 72 uur op de hoogte. U wordt u op de hoogte gebracht als blijkt dat een gegevenslek negatieve gevolgen kan hebben voor uw privacy.

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot onze werknemers en onderaannemers die deze nodig hebben en die strikte vertrouwelijkheidsnormen naleven bij de verwerking van uw gegevens.

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de online ingezamelde gegevens te garanderen, hebben wij de hoogste veiligheidsnormen ingesteld en werken wij enkel met onderaannemers die deze ook toepassen. Ondanks onze pogingen om een betrouwbare website te creëren, herinneren we u eraan dat het internet geen perfect veilige omgeving is.

SPARKOH! neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid en biedt geen garantie voor de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending via internet.

Wij raden ouders en wettelijke voogden aan minderjarigen te begeleiden wanneer zij navigeren op websites om elk risico op het verzenden van persoonlijke gegevens zonder geldige toestemming te vermijden.

10. Overdracht aan derden

Wij zullen nimmer uw gegevens verkopen of verlenen aan bedrijven of personen die geen deel uitmaken van SPARKOH!. Wij behandelen uw gegevens als strikt vertrouwelijk.

Wij maken bij gelegenheid een beroep op externe tussenpersonen. Wij kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op financiële tussenpersonen om uw betalingen te vergemakkelijken (voor de online aankoop van tickets bijvoorbeeld).

Dit brengt met name met zich mee dat voor sommige taken of studies uw gegevens tijdelijk aan derden doorgegeven worden als wij niet over de middelen beschikken om zelf deze taken uit te voeren. In dit geval zorgen wij er systematisch voor dat uw gegevens vertrouwelijk en op contractbasis beschermd worden.

11. Verzending van uw gegevens naar het buitenland

SPARKOH! zal uw gegevens nooit buiten de Europese Unie overdragen naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12. Videobewakingscamera’s

Er zijn videobewakingscamera’s geïnstalleerd op de site, namelijk op het parkeerterrein en in de gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Het gehele systeem bestaat uit 64 vaste binnen- en buitencamera’s.

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en bewaard gedurende minimaal 15 dagen en maximaal 30 dagen (afhankelijk van de camera).

Voor technische vragen, kunt u contact opnemen met Jean-François Stuer, jf.stuer@sparkoh.be.

U kunt uw verzoek tot verwijdering van gegevens richten aan SPARKOH! per e-mail (adres: privacy@sparkoh.be) of op het volgende adres : SPARKOH! scrl, rue de Mons 3 te 7080 FRAMERIES.

Gebruik van cookies 

SPARKOH! gebruikt cookies. “Cookies” zijn kleine bestanden uitgaand van een webserver die u raadpleegt en die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. In dit geval onthouden de cookies uw voorkeuren waardoor u daarna sneller op de site komt en uw bezoeken gemakkelijker worden.

De bewaartermijn van deze gegevens op uw computer is beperkt tot 1 jaar.

Wanneer u verbinding maakt met een site, worden bepaalde gegevens automatisch doorgegeven aan de site door de navigatiesoftware die wordt gebruikt door de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het IP-adres (een nummer waarmee een computer op het net kan worden geïdentificeerd), de merken en de versies van de browser evenals het besturingssysteem en de laatst bezochte webpagina. Het doel hiervan is de verbetering van de kwaliteit van onze sites en de diensten aangeboden op deze sites. De aldus verzamelde informatie is anoniem en u kunt er niet door worden geïdentificeerd.

Wanneer u onze website bezoekt, krijgt u een bericht over cookies. Dit houdt in dat u uw toestemming geeft om cookies op uw apparaat op te slaan (computer, tablet, smartphone enz.). Indien u niet wenst dat een website cookies op uw computer opslaat, kunt u uw browser zo instellen.

Wij maken geen gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen die u kunnen identificeren (buiten voor uw online aankoop).

Wij zullen nooit wachtwoorden of informatie betreffende uw bankgegevens opslaan.

Hieronder vindt u de cookies die wij gebruiken en wat het doel ervan is:

 • sCookieSecurity – Doel: Informatie waarmee een verbonden gebruiker geïdentificeerd kan worden.
 • PHPSESSID – Doel: Identificatie van de sessie op de server
 • bInvoice – Doel: Slaat bij de aankoopprocedure op dat de gebruiker een factuur heeft gevraagd.
 • noMobileRedirect – Doel: Maakt het voor een gebruiker met een mobiele telefoon mogelijk om de desktopversie van de site te gebruiken.
 • __utma, __utmb, __utmz en __utmc – Doel: Cookies gegenereerd door Google Analyticcs – Aanvullende informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

De functionele cookies zijn in sommige gevallen strikt noodzakelijk om op de websites te surfen en van alle functionaliteiten gebruik te kunnen maken.

De functionele cookies bieden u met name toegang tot onze website en alle functionaliteiten zoals de weergave van de beelden en van de vensters.

De reclamecookies worden door andere ondernemingen geplaatst om uw interesses te bepalen door middel van de bekeken of gekochte producten op onze website en de reclameaanbieding die u op de website of daarbuiten wordt geadresseerd af te stemmen.

De analytische cookies geven ons de mogelijkheid om statistieken uit te voeren over onze website zoals de gemiddelde bezoekduur of de meest bezochte pagina’s om altijd beter aan uw verwachtingen te beantwoorden.

SPARKOH! gebruikt toepassingen van sociale netwerken om inhoud van onze website te delen naar de sociale netwerken toe. De cookies kunnen van de sociale netwerken komen en opgeslagen worden via onze website door de sociale netwerken wanneer u op netwerkknoppen klikt zoals “Facebook”, “WhatsApp”, “Instagram”, “Pinterest”, “Google +” enz.

Het sociale netwerk kan u identificeren door middel van de toepassingsknop als u die tijdens uw bezoek gebruikt of als u die niet gebruikt maar dat uw account op het desbetreffende sociale netwerk aangemeld is. Indien u dit niet wenst, moet u uw account op de sociale netwerken uitloggen alvorens onze website te bezoeken.

Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en het “beleid inzake cookies en bescherming van persoonsgegevens” van deze sociale netwerken aandachtig te lezen om alle informatie te hebben over deze cookies en uw keuzes te maken bij deze sociale netwerken door uw accounts bij elk van de sociale netwerken in te stellen.

SPARKOH! is in geen geval verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonsgegevens door deze sociale netwerken via de toepassingsknoppen die u aanvaardt door uw bezoek op onze website voort te zetten zonder u op de sociale netwerken af te melden.

U kunt ervoor kiezen om de cookies uit te schakelen door uw browser in te stellen. Het is echter mogelijk dat u sommige delen van onze website niet meer kunt gebruiken zonder cookies.

Indien u uw toestemming voor het gebruik van reclamecookies, analytische cookies of cookies afkomstig van de sociale netwerken wenst in te trekken, bezoek de volgende website: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Hypertextlinks naar andere websites 

Onze site kan hypertextlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd, noch gecontroleerd door SPARKOH!

SPARKOH! kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de praktijken inzake gegevensbescherming van de derden die deze sites beheren en die kunnen verschillen van de onze.

Aanpassing van het privacycharter

Wij behouden ons het recht voor onderhavig Privacycharter te wijzigen teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer of om het aan te passen aan onze praktijk.

Wij verzoeken u daarom dit charter regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen worden gedownload op onze website, met geactualiseerde datum onder de laatste paragraaf.

Wij brengen geen enkele wijziging aan die het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gegarandeerd in onderhavig Privacycharter, zou verminderen, zonder uw voorafgaande toestemming.

Contact met SPARKOH!

Voor alle aanvullende informatie met betrekking tot dit Privacycharter, of als u ons aanbevelingen of opmerkingen wilt doorgeven over de manier waarop we de kwaliteit ervan kunnen verbeteren, kunt u zich richten tot privacy@sparkoh.be (e-mailadres).

Laatste wijziging van het privacy charter : 20 mei 2022